İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Bu temel amaç çerçevesinde, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Temel eğitim programı çerçevesinde; maden ve inşaat sektörlerinin münhasıran ele alınması amaçlanmış, buna ek olarak metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerde yer alan işlerin de incelenmesi hedeflenmiştir. İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlanmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

PROGRAMIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİM VE YENİLEME PROGRAMLARI

SON BAŞVURU TARİHİ 18 AĞUSTOS 2017

UZAKTAN EĞİTİM

22 AĞUSTOS       90 SAAT

ÖRGÜN EĞİTİM

5 EYLÜL              90 SAAT

UYGULAMALI EĞİTİM

15 EYLÜL        40 SAAT

TOPLAM

220 SAAT

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Programın içeriği belirlenirken; iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanların çalışmaları sırasında karşılaşacakları olgu ve olaylar göz önünde bulundurularak, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler, bu etmenlerden kaynaklanan riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ve işyeri bazlı mikro politikalar gibi konulara dikkat edilmiştir. Ayrıca seçilen bu konular, programda yer alan tüm konuların temel oluşturma ve bu temel üzerine diğer bilgilerin yerleştirilmesi açısından öğrenme önceliği ve kendi aralarında bütünlük arz etmeleri ölçütlerine göre sıralanmıştır. Bu ölçütlerin seçilme nedeni esas olarak, iş güvenliği uzmanlığının (A), (B) ve (C) olmak üzere üç sınıfa bölünmüş olması ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığından başlamak üzere zamanla kazanılacak teknik uygulama tecrübesi ve başarılı olunması gereken ve her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olan sınavların varlığıdır.

Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı ele alınmış ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınmıştır. Örneğin, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle, bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiş, bununla birlikte, (A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir. Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları nedeniyle aynı oranda ağırlıklandırılmıştır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimlerini ve stajını başarıyla tamamlayan adaylara eğitim katılım belgesi verilmektedir. Aday bu belge ve Bakanlıkça ilan edilecek diğer belgelerle birlikte; yılda üç kez Bakanlıkça yaptırılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavına başvuru yapma hakkı kazanmaktadır. Yapılacak sınavda 70 puan alan aday “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesi almaya hak kazanacaktır. Adayın sınavı başardıktan sonraki belgelendirme süreçlerinde neler yapacağı ve hangi belgeleri hazırlayacağı Bakanlıkça duyurulmaktadır. Sınav süreçleriyle ilgili başvuruları takip sorumluluğu adayın kendisine ait olmakla birlikte, eğitim kurumu adaylara yardımcı olacaktır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı,

Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, Kimya ve Biyoloji bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,ifade eder.

PRATİK EĞİTİM

Pratik eğitimin süresi toplam 40 saattir. Genellikle bir haftalık bir zaman dilimde tamamlanmaktadır. Pratik eğitimin mutlaka iş güvenliği uzmanı çalışan bir işyerinde ve iş güvenliği uzmanı nezaretinde yapılması gerekmektedir. Adaylar bu koşula uyan işyerlerinde yapmak konusunda serbesttirler. Staj yeri bulamayan adaylara eğitim kurumu gereken yardımı yapacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ SINIFLARI

İş güvenliği uzmanlığı belgesi

İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

(2) Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;

a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı,

b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı,

c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı, iş güvenliği uzmanlığı belgesi Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

(3) İkinci fıkranın (c) bendine göre (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.

Ön kayıt için tıklayınız.

Kurs Programı

Yer:

Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

Aşağıda belirtilen başvuru evraklarının Müdürlüğümüze elden veya kargo ile ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf

- Lisans Diploması (Aslı getirildiği takdirde diplomanız kurumumuz tarafından fotokopileri onaylanabilir.)

- İş Güvenliği Uzmanlığı kursiyerlerinin Başvuru Dilekçesi ve Başvuru Formlarının doldurulması gerekmektedir.

- Banka Dekontu

Kurs ücretini 2 taksit halinde ödeyebilirsiniz. Kesin kaydın gerçekleşebilmesi için Uzaktan Eğitim tairihinden önce ilk takside ait dekontun Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 'a e-posta veya 0318-3573449 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Banka Bilgileri:

Vakıf Bank  

Kırıkkale Şubesi 

Hesap No : 00158007303239289

IBAN NO : TR200001500158007303239289

KUZEM:

Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi(KUZEM)

Mühendislik Fakültesi Binası

Zemin Kat 71450 Kampüs/KIRIKKALE

Tel    :0318-357 34 48

Dahili:0318-357 42 42 / 1272-1273-1274

Fax   :0318-3257 34 49

          :0318-357 24 59

Şehir dışından gelecek kursiyerlerimizin kalacak yerlerini ayarlamaları gerekmektedir. Bu noktalardan servis kaldırılacaktır.

Kırıkkale Otelleri

Kırıkkale Öğretmenevi ASO   :0318 2245404 http://www.kirikkaleogretmenevi

Kırıkkale Polisevi            :0318 2242647-0505 3187115    http://www.kirikkale.pol.tr/sayfa.php?sayfaid=135

 

 

 

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers